آماده سازی جهت بتون مگر 


آجر چینی قالب فونداسیون

اجرای آرماتور بندی فونداسیون

اجرای آرماتور بندی فونداسیون و ریشه ستونها

اجرای آرماتور بندی فونداسیون و ریشه ستونها

اجرای آرماتور بندی فونداسیون و ریشه ستونها

بتون ریزی فونداسیون

بتون ریزی فونداسیون

بتون ریزی فونداسیون